02188103220
info@upsiran.com

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن سازندگان ups


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن سازندگان  UPS ایران در مورخ  30 آبان 1401  ساعت 14 با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

آقای حسین محمدی بعنوان رئیس و آقای هامون حساس بعنوان نائب رئیس و آقایان خسرو جرجانی و مسعود آسایش بعنوان ناظر و آقای محمد مستوفی بعنوان منشی انتخاب گردید.

پس از گزارش هیئت مدیره که توسط آقای مهندس محمدی رئیس هیئت مدیره قرائت شد، گزارش بازرس جناب آقای مهندس رضائیان در ارتباط با صورت های مالی و تراز عملکرد 1400 قرائت گردید و پس از رای گیری تراز و صورت های مالی به اتفاق آرا تصویب شد.

در ادامه اعضا نسبت به موارد جاری انجمن پیشنهاداتی را مطرح کردند که اهم آنها جهت پیگیری از طرف هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

  1. اطلاع رسانی در ارتباط با ملاقات ها و مذاکرات هیئت مدیره با وزارت صمت
  2. بررسی مجدد شیوه نامه واردات
  3. بررسی زیرساخت تصمیم گیری در انجمن

در ادامه جلسه جناب مهندس حقیقی طلب مدیر کل انجمن استعفای خود را تقدیم مجمع کردند.