آماک

مدیر عاملحسین محمدی
آدرسسهروردی شمالی-خیابان توپچی-پلاک1-ساختمان آماک
تلفن021-88532715-20
نمابر021-88763531
سایتwww.amakco.com
ایمیلinfo@amakco.com