نشست اعضای هیات مدیره انجمن با مدیرکل دفتر صنایع برق الکترونیک

نشست اعضای هیات مدیره انجمن با مدیرکل دفتر صنایع برق الکترونیک وزارت صمت جناب آقای مصطفی برهانی در تاریخ 1401/08/15 برگزار گردید

در این جلسه ضمن تبریک پست جدید، مسایل و مشکلات صنف مطرح گردید که با مساعدت مدیر کل محترم بنا بر حل مشکلات شد.