02188103220
info@upsiran.com

گردهمایی نوروزی اعضای انجمن

دید و  بازدید سال نو و تازه شدن دیدار یاران در روز دوشنبه ۹۶/۱/۲۸ برگزار گردید