گردهمایی نوروزی اعضای انجمن

دید و  بازدید سال نو و تازه شدن دیدار یاران در روز دوشنبه ۹۶/۱/۲۸ برگزار گردید