اسناد تعدیل اقدام بانکها در ارتباط با اخذ تضمین

نامه های مربوط به بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تعدیل اقدام بانکها در ارتباط با اخذ تضمین بابت ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا را می توانید از لینک ذیل دریافت نمایید

tadil