02188103220
info@upsiran.com

اسناد تعدیل اقدام بانکها در ارتباط با اخذ تضمین

نامه های مربوط به بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تعدیل اقدام بانکها در ارتباط با اخذ تضمین بابت ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا را می توانید از لینک ذیل دریافت نمایید

tadil